Rasashram Siddha BhasmaProduct_CodeProduct_NamePackingRate
964Swarna Bhasma1 gm4500
471Abhrak Bhasma5 gms35.00
472Abhrak Bhasma10 gms60.00
531Kukutandtwak Bhasma5 gms40.00
551Gondanti Bhasma10 gms35.00
601Tamra Bhasma5 gms50.00
611Tribang Bhasma5 gms55.00
671Parad Bhasma (Rakta)5 gms95.0
681Parad Bhasma (Krishna)5 gms95.00
711Praval Chandraputi5 gms105.00
741Bang Bhasma5 gms60.00
742Bang Bhasma10 gms110.00
781Moti Bhasma No. 1500 mg125.00
782Moti Bhasma No. 11 gm230.00
821Mukta Shukti Bhasma10 gms40.00
831Mandoor Bhasma10 gms35.00
851Yashad Bhasma5 gms35.00
861Raupya Bhasma1 gm135.00
871Loh Bhasma5 gms27.00
872Loh Bhasma10 gms50.00
951Siddha Hartal Bhasma 445 puti1 gm110.00
952Siddha Hartal Bhasma 445 puti2 gms200.00
961Swarna Bhasma125 mg600.00
962Swarna Bhasma250 mg1175.00
963Swarna Bhasma500 mg2300.00
971Swarna Makshik Bhasma5 gms25.00
972Swarna Makshik Bhasma10 gms45.00
991Shanhk Bhasma5 gms25.00
992Shanhk Bhasma10 gms45.00
5091Hirak Bhasma125 mg760.00
5092Hirak Bhasma250 mg1500.00
5093Hirak Bhasma500 mg2900.00
5094Hirak Bhasma1 gm5700.00
591Tankan Bhasma10 gms35.00
491Kapardi/ Varatika Bhasma10 gms30.00