Rasashram Siddha ChurnaProduct_CodeProduct_NamePackingRate
3771Avipatikar Churna40 gms35.00
3772Avipatikar Churna80 gms65.00
3781Amla Churna80 gms30.00
3791Ashwagandha Churna40 gms35.00
3792Ashwagandha Churna80 gms65.00
3811Ajmodadi Churna40 gms35.00
3841Talisadi Churna40 gms35.00
3861Trifla Churna80 gms35.00
3891Panchasakar Churna40 gms30.00
3901Panchnimb Churna40 gms30.00
3932Mahduswadisht Virechan Churna40 gms25.00
3942Mahasudharshan Churna80 gms55.00
3952Rasayan Churma80 gms50.00
3961Lavanbhaskar Churna40 gms30.00
3962Lavanbhaskar Churna80 gms55.00
3982Sitopladi Churna40 gms45.00
3992Shatavari Churna`80 gms85.00
4022Hingvashtak Churna40 gms35.00
5141Tirkatu Churna40 gms35.00
4023Hingvashtak Churna80 gms65.00
4031Dashan Sanskar Churna40 gms30.00
4032Dashan Sanskar Churna80 gms55.00
4051Chausath Prahari Peepar10 gms30.00