Rasashram Siddha Loh - MandoorProduct_CodeProduct_NamePackingRate
3232Amlapittantak Loh40 Tab.55.00
3241Tapyadi Loh No. 120 Tab.50.00
3242Tapyadi Loh No. 140 Tab.90.00
3261Navaya Loh20 Tab.30.00
3262Navaya Loh40 Tab.55.00
3271Punarnava Mandoor40 Tab.50.00
3272Punarnava Mandoor100 Tab.115.00
3301Yakrit Plihari Loh40 Tab.55.00
3311Laxmana Loh40 Tab.60.00
3321Saptamrit Loh40 Tab.50.00
3331Shothari Mandoor40 Tab.55.00
3332Shothari Loh20 Tab.35.00
3273Pradrantak Loh40 Tab.55.00